Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Compri ICT B.V., gevestigd te Coevorden, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 04052543.

Artikel 1 – Definities  In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden -de onderhavige algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van Producten en Diensten van Compri ICT.
1.2 Compri ICT: Compri ICT B.V. statutair gevestigd te Coevorden; Compri ICT kan gebruik maken van verschillende handelsnamen.
1.3 Contractant -De Consument of ondernemer of entiteit die, al dan niet met het oog op de totstandkoming van een overeenkomst een offerte of aanbieding heeft ontvangen, en/of met Compri ICT een overeenkomst sluit en/of wil sluiten, en/of die de Website van Compri ICT bezoekt.
1.4 Consument -Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5 Contract -Het geheel aan afspraken tussen Compri ICT en de Contractant waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.6.1 Dienst -Iedere op grond van het Contract door Compri ICT te verrichten dienst of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle daarbij voortgebrachte roerende zaken en onstoffelijke werken die bestemd zijn voor de Contractant, tevens het aanleggen van (onderdelen van) netwerken, al dan niet met netwerkaansluitpunten. De Diensten welke Compri ICT levert zijn onder meer:
1.6.2 (DSL) Internet Access -De dienst waarmee toegang tot het Internet wordt verkregen, al dan niet (doch niet uitsluitend) op basis van de DSL transmissietechniek, glasvezel, kabel, WIFI, dan wel anderszins draadloos.
1.6.3 Housing -De plaatsing van een server en/of het ter beschikking stellen van serverruimte en het verzorgen van de koppeling aan het Internet, al dan niet in combinatie met Hosting.
1.6.4 Hosting -Het plaatsen van data op een server welke gekoppeld is aan het Internet.
1.6.4a VOIP -Voice Over Internet Protocol; Het via de internetaansluiting kunnen bellen en gebeld kunnen worden.
1.6.5. Systeembeheer: computerservice in de zin van gegevensverwerking, al dan niet in combinatie met ontwikkeling en onderhoud van programmatuur.
1.7 Aansluiting -De door Compri ICT ter beschikking gestelde voorzieningen die het mogelijk maken gebruik te maken van de Dienst.
1.8 Toegangscode -Unieke benaming (“log in”) en password van de Contractant die Compri ICT ter beschikking stelt aan de Contractant teneinde toegang te verkrijgen tot de Dienst.
1.9 Software -De software in objectcode die door Compri ICT aan de Contractant wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van een Contract, met inbegrip van de aan die software gerelateerde documentatie.
1.10 IP -Internet Protocol, een protocol dat communicatie via het Internet mogelijk maakt.
1.11 Internet -het geheel aan gekoppelde netwerken van Compri ICT en derden.
1.12 Netwerk -de technische infrastructuur, inclusief de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur, transmissiesystemen en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere
elektromagnetische middelen.
1.13 Netwerkaansluitpunt -fysiek punt waarop een Contractant de toegang tot het Netwerk wordt geboden.
1.14 OPTA -Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.
1.15 Randapparatuur -Alle apparaten, die bestemd zijn om rechtstreeks op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, of die kunnen dienen voor interactie met een openbaar telecommunicatienetwerk en/of het Netwerk via directe of indirecte aansluiting op een Netwerkaansluitpunt ten behoeve van de
overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie; Voor (DSL) Internet Access is dit alle apparatuur die als onderdeel van (DSL) Internet Access op locatie bij de in de dienstbeschrijving (DSL) Internet Access gedefinieerde Eindgebruiker wordt geïnstalleerd.
1.16 Telecommunicatiedienst -een Dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of routering van signalen over een telecommunicatienetwerk inclusief het Netwerk.
1.17 Voorzieningen -faciliteiten, waaronder mede begrepen apparatuur, Software en voor zover van toepassing het Netwerkaansluitpunt, ten behoeve van de (op)levering van een Dienst die door Compri ICT worden gebruikt en/of ter beschikking gesteld aan de Contractant.
1.18 Internetdienst -Diensten die geheel of gedeeltelijk op basis van IP worden verricht.
1.19 Linesharing -Het delen van een telefoonlijn voor zowel DSL als spraak.
1.20 Schriftelijk -Onder schriftelijke berichten worden ook faxberichten en emailberichten begrepen. Emailberichten aan Compri ICT kunnen uitsluitend worden gezonden aan een door Compri ICT schriftelijk bekendmaakt emailadres. De door Compri ICT opgeslagen versie van het betreffende bericht geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Contractant. Emailberichten worden geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending daarvan, tenzij de ontvanger het tegendeel daarvan bewijst. Compri ICT er is niet aansprakelijk voor wanneer berichten niet worden ontvangen tengevolge van technische storingen in de internettoegang of emailbox van Contractant.
1.21 Website -de website met het webadres www.compri-ict.nl of enige andere website onder beheer van Compri ICT gebruikt voor het beschikbaar stellen van informatie door middel waarvan Producten en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.
1.22 Product -Iedere op grond van een Contract door Compri ICT te leveren of geleverd goed, waaronder mede te verstaan Software.
1.23 Intellectuele Eigendomsrechten -Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Artikel 2 -Algemene bepalingen; toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, offertes, orders, verkopen en leveringen van Producten en Diensten door Compri ICT aan Contractanten en alle overeenkomsten terzake daarvan en daarmee verband houdende zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Contractant van de Website. Op afwijkingen en/of aanvullende bedingen kan door een Contractant slechts een beroep worden gedaan, indien en voorzover die zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst met Compri ICT. Aanvaardingen van dergelijke bedingen geldt enkel voor die betreffende overeenkomst waarvoor die afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn overeengekomen en laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Deze Algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere Algemene Contracts- en of andere algemene voorwaarden.
2.3 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden of enige andere voorwaarden die door de Contractant mogelijk worden gehanteerd of waarnaar door Contractant wordt verwezen, wordt door Compri ICT uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij uitdrukkelijk door Compri ICT anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
2.4 Contractant met wie eenmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hen en  Compri ICT.
2.5 Compri ICT wordt terzake van alle overeenkomsten uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degene(n) die blijkens inschrijving van Compri ICT in het Handelsregister bevoegd is (zijn) om Compri ICT te vertegenwoordigen, of door diegene die handelt op basis van een verkregen toereikende schriftelijke volmacht van degene(n) die vertegenwoordigingbevoegd is (zijn) als hiervoor bedoeld.
2.6 Beroep op een afwijking van deze Algemene voorwaarden kan slechts door de Contractant worden gedaan indien de afwijking schriftelijk is overeengekomen of door Compri ICT uitdrukkelijk is aangegeven dat een bepaling (gedeeltelijk) niet of anders van toepassing is.
2.7 In alle gevallen waarin een overeenkomst / Contract met de Contractant eindigt of wordt beëindigd blijven deze Algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling van het Contract nodig is.

Artikel 3 -Wijziging Algemene voorwaarden

3.1 Compri ICT heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Ook is Compri ICT gerechtigd aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing te verklaren. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met de Contractant gesloten overeenkomsten en zullen daarop steeds van toepassing zijn met inachtneming van het navolgende artikel 3.2. Wijzigingen treden in werking op
een door Compri ICT te bepalen datum. Compri ICT zal een minimum periode van 21 dagen tussen de datum van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding in acht nemen. Indien Compri ICT geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, geldt voor de datum van inwerkingtreding een periode van 30 dagen na datum van bekendmaking.
3.2 In geval van wijzigingen van de Algemene voorwaarden die (i) Compri ICT het recht geven de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van een Contract te verhogen of (ii) Compri ICT de bevoegdheid verlenen een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is Contractant die een Consument is en die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet
aanvaardt gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, mits hij dit binnen een periode van 21 dagen na de bekendmaking (bij voorkeur schriftelijk) aan Compri ICT bericht. Indien de Contractant dit niet binnen die periode aan Compri ICT bekend maakt, mag Compri ICT erop vertrouwen dat de gewijzigde of aanvullende voorwaarden door de Contractant zijn aanvaard en treden de gewijzigde of aanvullende voorwaarden in werking vanaf de datum van inwerkingtreding.
3.3 Art. 3.2 is niet van toepassing ten aanzien van wijzingen in of aanvullingen op de Algemene voorwaarden tengevolge van wijzingen in wetten in formele en materiële zin.

Artikel 4 -Het Contract

4.1 Alle door Compri ICT uitgebrachte offertes en aanbiedingen, in welke vorm en onder welke naam dan ook, ook die op de Website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Compri ICT is vermeld. Het Contract tussen Compri ICT en Contractant komt in alle gevallen eerst tot stand of wel (i) op het moment van schriftelijke bevestiging van de inhoud van het Contract door Compri ICT, ofwel (ii) op de dag dat Compri ICT met de uitvoering van het Contract is begonnen, ofwel (iii) op een nader  overeengekomen tijdstip, een ander al naar gelang welk van de hiervoor onder (i), (ii) en (iii) aangeduide
situaties zich als eerste voordoet. Na aanvaarding door Compri ICT van het aanbod van de Contractant is onverwijlde herroeping door Compri ICT nog mogelijk. Door herroeping komt geen Contract tot stand en is Compri ICT verplicht al hetgeen zij reeds heeft ontvangen aan de Contractant terug te betalen. Compri ICT is gerechtigd een potentiële Contractant om haar moverende redenen te weigeren.
4.2 De Contractant is niet gerechtigd om het Contract en/of enig recht of enige verplichting die daaruit voortvloeit over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compri ICT.
4.3 Toezending van een offerte of aanbieding of ander document of het achterlaten van een order- of bestelformulier of vergelijkbaar document bij Contractant verplicht Compri ICT niet tot het aangaan van een Contract met Contractant.
4.4 Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden die een offerte of aanbieding van Compri ICT vergezellen, blijven te allen tijden eigendom van Compri ICT en dienen op eerste verzoek (in geval van offline verzending: franco) aan Compri ICT te worden geretourneerd. Zij mogen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Compri ICT niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven of ter beschikking gesteld worden.
4.5 Compri ICT is gerechtigd bij of op ieder moment na het aangaan van het Contract van Contractant zekerheid te verlangen in de vorm van een bankgarantie of anderszins veilig te stellen dat Contractant zowel aan zijn betalings-als aan zijn overige verplichtingen zal voldoen.
4.6 Het Contract is niet overdraagbaar en gaat in op de eerste dag van (op)levering van de Dienst, althans op een nader overeengekomen tijdstip.
4.7 Indien de Contractant het Contract of zijn Toegangscode wil wijzigen, kan hij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij Compri ICT, voorzover dit niet via het Internet zelf geregeld kan worden. Indien het verzoek door Compri ICT gehonoreerd wordt, gaat de wijziging in op de dag van verzending door Compri ICT van de bevestiging hiervan aan de Contractant of op een ander door Compri ICT aan te geven tijdstip.
4.8 Artikel 3 is voor het Contract van overeenkomstige toepassing.
4.9 Compri ICT staat niet in voor de kwaliteit, mogelijkheden en betrouwbaarheid van door derden  gefabriceerde en/of ontwikkelde producten en/of (mede) door derden beheerde diensten. Compri ICT kan in ieder geval niet geacht worden meer te garanderen dan deze derden ten aanzien van deze producten en diensten aan Compri ICT te kennen hebben gegeven met betrekking tot de kwaliteit, mogelijkheden en betrouwbaarheid.

Artikel 5 -Informatieplichten Compri ICT

5.1 Compri ICT draagt er zorg voor dat de Algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van het Contract aan Contractant al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene voorwaarden en van het Contract, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Contractant of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
5.2 Onverminderd eventueel voor Compri ICT bestaande wettelijke verplichtingen om het Contract en/of de Algemene voorwaarden te bewaren, is Compri ICT niet verplicht om een eventueel gearchiveerd Contract en/of de Algemene voorwaarden voor Contractant toegankelijk te houden.
5.3 Indien Compri ICT een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Compri ICT aangeven op welke wijze deze via een Hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Compri ICT vermeld in de gedragscode gelden niet voorzover die tot meer strekken dan het bepaalde in het Contract.
5.4 Indien het Contract uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in de artikelen 5.1 en 5.3, eerste zin, niet van toepassing.
5.5 Compri ICT stelt middels haar Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
c. het adres waar Contractant een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven
sub a. vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Compri ICT anders wordt aangegeven.
5.6 Compri ICT wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Contractanten die Consument zijn ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Compri ICT niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Voor andere Contractanten zijn deze mogelijkheden uitdrukkelijk uitgesloten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Contractant die een Consument is op grond van schending door Compri ICT van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het totstandkomen van de Overeenkomst,behoudens voorzover de wet een andere termijn voorschrijft.

Artikel 6 -Medewerking Contractant

6.1 Contractant is gehouden Compri ICT tijdig alle medewerking, informatie en bescheiden te verschaffen die nodig is/zijn om het Contract tijdig en naar behoren te kunnen uitvoeren.
6.2 Contractant staat in voor de juistheid van de omschrijving van iedere door hem verstrekte opdracht, aanvraag voor offerte en voor alle overige informatie op basis waarvan Compri ICT het Contract met Contractant aangaat en dit Contract uitvoert.
6.3 Kosten van het opnieuw (laten) verrichten van (delen van) de Dienst als gevolg van het niet aanleveren van gegevens en/of materialen of van aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens  en/of materialen door Contractant worden afzonderlijk aan Contractant tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 7 -De Aansluiting

7.1 Compri ICT zal zich redelijkerwijs inspannen zo spoedig mogelijk de aansluiting (op) te leveren of operationeel beschikbaar te maken.
7.2 Compri ICT is gerechtigd de Aansluiting tot stand te brengen op een wijze die zij noodzakelijk acht.
Indien mogelijk, zal Compri ICT daarbij rekening houden met de redelijke verzoeken van de Contractant.
7.3 De door Compri ICT opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Voor zover de (op)levertijd en / of (op)leveringstermijn en / of uitvoeringstermijn verlengd wordt, wordt deze voorts verlengd met de tijd dat uitvoering van het Contract door niet aan Compri ICT te wijten omstandigheden wordt vertraagd of bemoeilijkt, waaronder begrepen vertragingen in de uitvoering van werkzaamheden en/of dienstverlening en/of levering aan de zijde van één of meer leveranciers en/of dienstverleners of van Compri ICT en /of van Contractant.
7.4 De Contractant zal aanwijzingen van Compri ICT betreffende de (op)levering van de Aansluiting opvolgen.
7.5 De Contractant garandeert dat al hetgeen benodigd is voor het tot stand brengen van de Aansluiting op de locatie van de Contractant aanwezig en beschikbaar is. Compri ICT is niet verantwoordelijk voor vertragingen in het tot stand brengen van de Aansluiting indien dit het gevolg is van het niet voldoen aan
zijn (Contractant) verplichtingen uit dit artikel.
7.6 De Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die Compri ICT en /of haar onderaannemers maken als gevolg van enige vertraging in de totstandbrenging van de Aansluiting, voor zover deze vertraging het gevolg is van het niet nakomen door de Contractant van zijn verplichtingen uit de  Overeenkomst.

Artikel 8 -De Dienst

8.1 Nadat de Contractant aan alle voorwaarden zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden en het Contract voor toelating tot de Dienst heeft voldaan, verleent Compri ICT hem toegang tot de Dienst.
8.2 Compri ICT is gerechtigd toegang tot (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces, al dan niet tijdelijk, te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks noodzakelijk is in het kader van overmacht of tijdelijk technisch onderhoud. De Contractant zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Het uitgangspunt van Compri ICT is dat de overlast voor de Contractant, maar bovenal voor alle Contractanten in hun geheel, zoveel mogelijk wordt beperkt.
8.3 Compri ICT spant zich in om de Dienst met een minimum aan storingen en/of onderbrekingen te leveren. Compri ICT garandeert echter geen ongestoorde of ononderbroken levering van de Dienst. Indien er zich een storing of onderbreking voordoet zal Compri ICT deze zo spoedig mogelijk -met zo min mogelijk overlast voor alle Contractanten-verhelpen.
8.4 Indien de Dienst één werkdag (minimaal acht uur tussen 06:00 en 22:00 uur) onderbroken of ernstig gestoord is geweest, door een omstandigheid die op geen enkele wijze aan de Contractant valt te verwijten of in de risicosfeer van contractant ligt, zal Compri ICT op verzoek van de Contractant een evenredig gedeelte van de door de Contractant betaalde vergoeding voor de Dienst aan de Contractant terug betalen. In aanvulling op de artikelen 20.7 en 20.11 is de Contractant (inclusief de Contractant die Consument is) nimmer gerechtigd zonder toestemming van Compri ICT de uit hoofde van dit artikellid terug te krijgen bedragen te verrekenen of andere betalingen op te schorten. Vorderingen voor terugbetaling verjaren na één kalenderjaar, nadat het recht op de terugbetaling is ontstaan.
8.5 Compri ICT is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst en/of de Toegangscode door te voeren, indien zulks nodig mocht blijken of een verbetering van de Dienst oplevert. Compri ICT zal de Contractant hierover tijdig informeren, indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerk en voor de Contractant nadelig beïnvloeden.
8.6 Compri ICT is gerechtigd de toegang tot de homepage en/of het e-mail account van de Contractant te blokkeren dan wel anderszins maatregelen te treffen ten aanzien van de Contractant, zijn homepage of zijn e-mail account, indien zulks noodzakelijk is om (1) misbruik te voorkomen, (2) de Contractant en zijn
(persoons)gegevens te beschermen, (3) onrechtmatig gebruik (daaronder begrepen een gebruik dat  strafbare feiten oplevert) van de Dienst (verder) te voorkomen, of (4) op last van daartoe bevoegde autoriteiten. Compri ICT zal de Contractant tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
8.7 Compri ICT is gerechtigd de Toegangscode te wijzigen. Zij zal de Contractant van een wijziging tijdig op de hoogte stellen van de wijziging en hem de gewijzigde Toegangscode meedelen.
8.8 Compri ICT is gerechtigd het afgegeven em ailadres te wijzigen indien dit noodzakelijk is, althans nodig is voor de continuering van de Dienst. Compri ICT zal de Contractant tijdig, in ieder geval 30 dagen voor de wijziging, op de hoogte stellen van de wijziging. Bovendien zal zij ervoor zorgen dat emailberichten naar het oude emailadres nog minimaal één jaar worden doorgestuurd naar het nieuwe
emailadres.
8.9 Compri ICT is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Contractant, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Contractant ook onverlet.
8.10 De Contractant heeft toegang tot de Service desk van Compri ICT. De medewerkers van de Servicedesk zijn niet gerechtigd afspraken te maken die Compri ICT binden. Afspraken binden Compri ICT alleen indien zij schriftelijk aan de Contractant zijn bevestigd.

Artikel 9 -Gebruik van de Diensten en de Producten

9.1 De Contractant zal alle door Compri ICT kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene voorwaarden, het Contract en anderszins door Compri ICT meegedeeld (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins), in acht nemen. Hieronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het inloggen, het uitloggen, het in acht nemen van de toegestane hoeveelheid dataverkeer via de homepage van de Contractant, het schonen van informatie etc.
9.2 De Contractant is gehouden te handelen conform de toepasselijke wet-en regelgeving en zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend Contractant verwacht mag worden. De Contractant zal bij het gebruik van de Dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de  belangen van Compri ICT geschaad worden.
9.3 De Contractant zal de Dienst noch of enig Product -op welke wijze dan ook – gebruiken of laten  gebruiken voor het verrichten en/of mogelijk maken van onrechtmatige handelingen, van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette (zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op
http://www.nlip.nl/nl/netiquette en bij gebreke hiervan de versie elders op het Internet uitgegeven door: NLIP, Branchevereniging Nederlandse Internet Providers, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag).
De volgende handelingen worden in ieder geval als ongeoorloofd gebruik aangemerkt: het plegen van inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden, diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld-en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. “mailbommen”; computervredebreuk (“hacken”) via de Dienst en/of met gebruikmaking van enig Product of het Internet en handelingen ter voorbereiding hierop (zoals het zogenaamde “poortscannen”); vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang tot het Internet of tot andere Netwerken door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden; het
zich verschaffen van toegang tot (delen) van het Internet of Netwerken waarvan het duidelijk is dat deze toegang niet voor de Contractant of de gebruiker van de Dienst open staat; het verzenden van zogenaamde “Spam” (ongevraagde e-mail in grote hoeveelheden). Het plaatsen van content op de homepage of aanverwante sites in gebruik door Contractant of content op de schijfruimte van de server in strijd is met de goede zeden (in ieder geval vallen hieronder: pornografische, racistische discriminerende, godlasterende of haatdragende teksten en/of afbeeldingen) is niet toegestaan.
9.4 Het is de Contractant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet onevenredig hindert of het overige gebruik van de Dienst onredelijk nadelig beïnvloedt.
9.5 Het is de Contractant, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Compri ICT, niet toegestaan (onderdelen van) een Netwerk of andere gebruikers, al of niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de Dienst.
9.6 De Contractant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst, ook als de Dienst door een ander wordt gebruikt, tenzij de Contractant aantoont dat het gebruik door de ander jegens hem onrechtmatig was en de Contractant verder ook geen enkel verwijt gemaakt kan worden ten aanzien van dat gebruik of het mogelijk tot dat gebruik. De Contractant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn Toegangscode en zijn e-mail adres. De Contractant is voorts verantwoordelijk voor iedere uiting en alle informatie op zijn homepage, internet pagina’s en op zijn server(ruimte).
9.7 Het is de Contractant niet toegestaan de Dienst aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen. Het incidenteel en kortdurend ter beschikking stellen van de Dienst aan derden om niet is wel toegestaan.
9.8 De Contractant draagt zorg en is verantwoordelijk voor de benodigde hardware en (het installeren van) software en randapparatuur en het functioneren daarvan om zich met het Netwerk van Compri ICT in verbinding te kunnen stellen.
9.9 Aan de Contractant wordt voor de duur van het Contract een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie verstrekt om de Software te gebruiken voor de Dienst en/of het Product. De Contractant is akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Software en de bijbehorende productspecificaties die Compri ICT voorafgaand aan het sluiten van een Contract ter beschikking zal stellen. Indien de Contractant niet akkoord is met de licentievoorwaarden, dient hij dit onverwijld  schriftelijk te melden aan Compri ICT, dient hij de Software te deïnstalleren en de Software met toebehoren aan Compri ICT retour te zenden. Indien hierdoor het gebruik van de Dienst en/of Product (deels) onmogelijk wordt, komt dit volledig voor risico en rekening van de Contractant.
9.10 De Contractant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Software, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van de Dienst en/of het Product.
9.11 De Contractant onthoudt zich van het aanbrengen van enige wijzigingen of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) de Software en/of enige (Intellectuele Eigendoms)aanduidingen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
9.12 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het de Contractant niet toegestaan derden gebruik van de Software te laten maken. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische  (gebruiks)beperkingen van Software te verwijderen of te omzeilen. Het is Contractant die een Consument is toegestaan van ter beschikking gestelde Software een back-up exemplaar te maken mits dat identiek is aan het oorspronkelijk exemplaar en mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het oorspronkelijke exemplaar.
9.13 Behoudens zover toegestaan door de wet, is Contractant niet gerechtigd de Software of delen daarvan te decompileren, of de Software aan reverse engineering te onderwerpen.
9.14 Compri ICT mag alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat Compri ICT aansprakelijk is of kan worden gesteld voor informatie die door gebruik van de Dienst wordt opgeslagen en/of doorgegeven. Indien de Contractant in strijd handelt met dit artikel, met uitzondering van lid 8, of indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de Contractant in strijd met één van deze bepalingen handelt,
is Compri ICT gerechtigd hem de toegang tot de Dienst te ontzeggen, de Dienst (gedeeltelijk) af te sluiten, zijn e-mail account en/of homepage af te sluiten, het Contract zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen of het Contract in of buiten rechte te ontbinden en/of andere maatregelen te nemen om het gebruik in strijd met deze bepalingen te voorkomen. De Contractant kan in dit geval geen aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of op schadevergoeding. Deze maatregelen ontslaan de Contractant ook niet van zijn (betalings)verplichtingen uit het Contract.

Artikel 10 -Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten of Producten (inclusief de Software) met inbegrip van alle wijzigingen en/of uitbreidingen daarvan berusten en blijven uitsluitend berusten bij Compri ICT en/of haar licentiegever(s).
10.2 Contractant is gehouden om iedere mededeling als zal enig Product, Dienst of enige Software inbreuk maken op een of meer rechten van derden onmiddellijk schriftelijk aan Compri ICT te melden en de afhandeling van de zaak in of buiten rechte volledig over te laten aan Compri ICT en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie te verschaffen.
10.3 Indien het gebruik van enig Product, Dienst en/of enige Software wordt beperkt of verboden omdat komt vast te staan dat die inbreuk opleveren op enige Intellectuele Eigendomsrecht van derden, zal Compri ICT naar eigen keuze en in afwijking van artikel 21:
– het Product, de Dienst, en/of de Software vervangen door gelijkwaardige product, dienst of software die geen inbreuk maakt op echten van derden, of;
– het Product, de Dienst, en/of de Software zodanig wijzigen of aanpassen dat het product, de dienst of software geen inbreuk meer maakt/maken op die betreffende rechten van derden, of;
– voor het Product, de Dienst, en/of de Software alsnog een (sub)licentie verwerven voor de Contractant, of;
– het Contract met Contractant schriftelijk al dan niet gedeeltelijk ontbinden.
Ten aanzien van Contractanten die geen Consumenten zijn wordt iedere verdere of andere aansprakelijkheid uitgesloten.
10.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 23 vrijwaart Compri ICT Contractanten die Consumenten zijn tegen schade veroorzaakt door aanspraken van derden met de strekking dat enig Product, Dienst en/of enige Software inbreuk oplevert op rechten van dergelijke derden (inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten van die derden), voor zover in rechte onherroepelijk is komen vast te staan dat
Compri ICT voor deze inbreuken verwijt valt te maken. Deze verplichting tot vrijwaring komt echter te vervallen indien de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen aangebracht door of namens Contractanten die Consumenten zijn, door gebruik in combinatie met niet door Compri ICT ter  beschikking gestelde producten of diensten c.q. software of als gevolg van gebruik op andere wijze dan
daarvoor ter beschikking gestelde Producten of Diensten of Software zijn ontwikkeld of bestemd.
10.5 Contractant staat ervoor in dat hij, indien en voorzover door hem in het kader van het Contract aan Compri ICT materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 11 – Randapparatuur

11.1 Het is de Contractant niet toegestaan om Randapparatuur, die niet voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke en/of door Compri ICT gestelde voorschriften, aan te sluiten op het  Netwerkaansluitpunt. Het is de Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compri ICT op het Netwerkaansluitpunt door derden Randapparatuur te doen aansluiten.
11.2 Indien de Contractant in strijd met lid 1 van dit artikel handelt is artikel 9 lid 14 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Compri ICT de Contractant eerst in de gelegenheid zal stellen om binnen een termijn van minimaal vijf dagen de Randapparatuur te verwijderen en de eventuele schade te vergoeden.

Artikel 12 -Bijzondere bepalingen Internet Acces

12.1 Voor zover de Dienst bestaat uit (DSL) Internet Acces zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen gaan voor en zijn een aanvulling op de algemene bepalingen. Daarnaast zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing indien krachtens bestaande of toekomstige wetgeving of algemeen aanvaarde opinies
(DSL) Internet Access te kwalificeren is als een Telecommunicatiedienst. In dat geval gaan de bepalingen van dit artikel in het geval van conflicterende (deel)bepalingen vóór de bepalingen van artikel 14.
12.2 Voor het kunnen leveren van (DSL) Internet Access dient de Contractant te beschikken over een daartoe geschikte aansluiting op een vaste telefoondienst van KPN Telecom, dan wel op een (vaste) telefoondienst van een andere door Compri ICT geaccordeerde provider.
12.3 Compri ICT is geheel afhankelijk van derden voor wat betreft de beschikbaarheid van (DSL) Internet Access op een bepaalde door Contractant gewenste locatie. Compri ICT kan niet garanderen dat levering van DSL Internet Access op de door Contractant gewenste locaties mogelijk is.
12.4 Compri ICT kan uitdrukkelijk geen minimumsnelheid en geen beschikbaarheids-en / of de capaciteitswaarden van (DSL) Internet Access garanderen. Evenmin kan Compri ICT garanderen dat (DSL) Internet Access te allen tijde vrij van storingen zal zijn.
12.5 Compri ICT is gerechtigd te allen tijde redelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik door Contractant van (DSL) Internet Access op te leggen. Indien noodzakelijk, althans nodig voor een goede levering van de Dienst, kan Compri ICT ook redelijke beperkingen aan het gebruik van de dienst  opleggen.
12.6 Compri ICT wijst de Contractant voor het gebruik van DSL Internet Access een vast IP-adres toe.
De Contractant is verplicht om het door Compri ICT toegewezen IP-adres te gebruiken. Compri ICT is gerechtigd het IP-adres van de Contractant te allen tijde te wijzigen.
12.7.1 De duur van de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access bedraagt telkens 1 (één) jaar, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. De overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access kan (uitsluitend) schriftelijk worden opgezegd tegen de laatste dag van de maand waarin de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access eindigt, bij gebreke waarvan de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access telkens automatisch één jaar wordt verlengd. Indien Compri ICT de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access niet wil  verlengen deelt zij dit schriftelijk aan de Contractant mee. De overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access eindigt dan tegen het einde van de Contractstermijn, dan wel binnen één maand na mededeling.
12.7.2De duur van de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access bedraagt telkens 1 (één) jaar, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. De overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access kan (uitsluitend) schriftelijk worden opgezegd tegen de laatste dag van de maand waarin de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access eindigt, bij gebreke waarvan de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access telkens automatisch één jaar wordt verlengd. Indien Compri ICT de overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access niet wil verlengen deelt zij dit schriftelijk aan de Contractant mee. De overeenkomst voor de levering van (DSL) Internet Access eindigt dan tegen het einde van de Contractstermijn, dan wel binnen één maand na mededeling.
12.8 Indien Contractant de Aansluiting voor DSL Internet Access wenst te verplaatsen of te verhuizen naar een locatie waar Compri ICT geen DSL Internet Access kan verzorgen, kan de Contractant de  overeenkomst opzeggen met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

Artikel 13 -Bijzondere bepalingen Housing en Hosting

13.1 Voor zover de Dienst bestaat uit Hosting en/of Housing zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen gaan voor en zijn een aanvulling op de algemene bepalingen.
13.2 In het geval de Contractant zijn eigen server of andere apparatuur of andere zaken, software, applicaties of data bij Compri ICT plaatst is en blijft hij volledig zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en het functioneren ervan. Compri ICT is op geen enkele wijze (behoudens opzet of grove schuld) verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het beschadigen en/of teniet gaan van de geplaatste zaken, software, applicaties en data.
13.3 De Contractant is aansprakelijk voor iedere schade die, al dan niet volledig en al dan niet direct, door de zaken, software, applicaties en data van de Contractant zijn veroorzaakt aan goederen of de goede  naam van Compri ICT. Onder deze schade valt ook de gevolg schade die Compri ICT leidt ten gevolge van storingen en/of onderbrekingen in haar bedrijfsvoering en/of het leveren van haar Dienst.
13.4 De Contractant vrijwaart Compri ICT voor iedere aansprakelijkheid voor schade die, al dan niet volledig, door de zaken, software, applicaties en data van de Contractant zijn veroorzaakt.
13.5 Compri ICT kan van de Contractant verlangen dat hij zich verzekert tegen de schade als genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel. Indien de Contractant hiermee in verzuim blijft is artikel 9 lid 14 van overeenkomstige toepassing.
13.6 Indien de Contractant haar zaken bij Compri ICT wil plaatsen, bijwerken of verwijderen dient hij vooraf telefonisch of schriftelijk een afspraak te maken met Compri ICT. In beginsel zal een dergelijke afspraak binnen één week gemaakt kunnen worden. Compri ICT kan de toegang tot de serverruimte aan de Contractant weigeren zolang de Contractant zijn verplichtingen uit het Contract niet nakomt.
13.7 De Contractant is te allen tijde gehouden de instructies van Compri ICT op te volgen in de serverruimte.
13.8 Indien de Contractant niet de volledige server-of kastruimte gebruikt is Compri ICT bevoegd deze ruimte (tijdelijk) zelf te gebruiken. Zodra de Contractant de ruimte zelf wil gebruiken, zal Compri ICT die ruimte op het eerste verzoek ter beschikking stellen.

Artikel 14 -Bijzondere bepalingen VOIP en Telecommunicatiediensten

14.1 Voor zover de Dienst bestaat uit VOIP of andere Telecommunicatiediensten zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen gaan voor en zijn een aanvulling op de algemene bepalingen.
14.2 De VOIP dienst is een extra service bij DSL Internet Access. Om van de VOIP – Dienst gebruik te kunnen maken is dus vereist dat de Contractant ook de DSL  Internet Access Dienst afneemt. Indien de DSL Internet Access Dienst wordt beëindigd, opgeschort of anderszins onderbroken, blijft de Contractant gehouden de (betalings)verplichtingen voor de VOIP-Dienst na te komen.
14.3 Compri ICT brengt de verschuldigde bedragen in rekening door middel van een gespecificeerde factuur, tenzij de Contractant kenbaar heeft gemaakt een geheel of gedeeltelijk niet gespecificeerde factuur te willen ontvangen. Voor een specificatie die boven de door Compri ICT gehanteerde standaard specificaties uitgaat, is Compri ICT gerechtigd een vergoeding bij de Contractant in rekening te brengen volgens daartoe door Compri ICT gebruikelijke tarieven. Evenwel is Compri ICT gerechtigd om een specificatie die afwijkt van de standaardspecificatie niet uit te voeren.
14.4 Ten behoeve van het afwikkelen van telecommunicatieverkeer over verschillende Telecommunicatienetwerken in Nederland en het buitenland wordt nummerinformatie uitgewisseld. Compri ICT kan niet instaan voor de naleving van de hierop betrekking hebbende wet-en regelgeving door andere aanbieders dan Compri ICT.
14.5 Compri ICT is gehouden om medewerking te verlenen aan krachtens enige wettelijke bepaling bevoegd gegeven last tot aftappen.
14.6 Indien nodig kan Compri ICT aan de Contractant een of meer nummers toekennen, tenzij een nummer dat reeds bij de Contractant in gebruik is of een aan hem door OPTA toegewezen nummer door Compri ICT kan worden geaccepteerd. Indien het nummer van de Contractant in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het nummer worden behouden indien de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder meewerkt aan nummerportabiliteit. De Contractant is alsdan een eenmalig bedrag aan administratiekosten verschuldigd aan Compri ICT Toekenning van nummers kan onder beperkingen worden verleend.
14.7 Het is de Contractant (op last van OPTA) niet toegestaan om nummers in gebruik te nemen of in gebruik te hebben uit een ander geografisch netnummergebied dan het netnummergebied van de Contractant. Ook is het de Contractant (op last van OPTA) niet toegestaan een nummer in gebruik te nemen of in gebruik te hebben uit een ander (inter)nationaal nummergebied dan het nationale nummergebied van de Contractant. Schending van deze bepaling door de Contractant geeft Compri ICT het recht haar verplichtingen uit het Contract op te schorten voor de duur van de overtreding.
14.8 Compri ICT is gerechtigd een toegekend nummer te wijzigen of in te trekken indien sprake is van wijzigingen in het nationaal nummerplan, wijzigingen in nummertoewijzing door OPTA of in andere omstandigheden waardoor de nummerwijziging of intrekking noodzakelijk zijn. Een verzoek of een besluit van OPTA wordt in ieder geval als een dergelijke omstandigheid beschouwd.
14.9 Bij einde van de Overeenkomst met Compri ICT kan de Contractant aan Compri ICT verzoeken het (de) door hem bij de Aansluiting gebruikte nummer(s) over te zetten naar een andere telecommunicatieaanbieder, mits Compri ICT met deze aanbieder een overeenkomst over nummerportabiliteit heeft gesloten.
14.10 Compri ICT zal zich inspannen de VOIP -Dienst zo optimaal mogelijk te laten verlopen, maar zij kan niet instaan voor een continue gebruik van de Dienst, ook kan zij niet instaan voor een constante kwaliteit van het (telefoon)verkeer. De kwaliteit en de continuïteit van de VOIP Dienst wordt onder andere beïnvloed door eventuele storingen in het Netwerk en in het Netwerk van derden en door
storingen in het stroomnetwerk.

Artikel 15 -Bijzondere bepalingen systeembeheer

15.1. Voorzover de Dienst bestaat uit systeembeheer: gegevensverwerking waarbij Compri ICT gegevens verwerkt zo nodig met behulp van aan Contractant in eigendom toebehorende c.q. in licentie verkregen en/of door Contractant beheerde programmatuur en apparatuur zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing, in aanvulling op de overige bepalingen van de voorwaarden. Deze bijzondere bepalingen zijn een aanvulling op de algemene bepalingen.
15.2. Alle door Compri ICT te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Compri ICT te stellen voorwaarden door Contractant worden geprepareerd en aangeleverd.Tenzij anders is overeengekomen, zal Contractant de te verwerken gegevens brengen naar, en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Compri ICT de computerservice uitvoert.Transport geschiedt voor rekening en risico van Contractant, ook indien dit door Compri ICT wordt uitgevoerd en verzorgd.
15.3. Contractant staat ervoor in dat alle door hem aan Compri ICT ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies, steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Compri ICT verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van
Compri ICT.
15.4. Alle door Compri ICT bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven eigendom, respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Compri ICT, ook indien Contractant een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Compri ICT. Compri ICT kan de van Contractant ontvangen producten en gegevens en de
resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Contractant alle aan Compri ICT verschuldigde bedragen heeft betaald.
15.5. Compri ICT kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de computerservice. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Contractant geldende procedures tot gevolg heeft, zal Compri ICT Contractant daarover zo tijdig mogelijk inlichten.De kosten van de wijziging komen voor rekening van Contractant. In een zodanig geval kan Contractant de overeenkomst schriftelijk door  opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Compri ICT de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.
15.6. Compri ICT zal zich er naar het beste kunnen voor inspannen dat de door haar bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur voorzover mogelijk wordt aangepast aan relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Op verzoek van Contractant kan Compri ICT tegen de bij Compri ICT gebruikelijke tarieven Contractant adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Contractant.

Artikel 16 – Bijzondere bepalingen, ontwikkeling van programmatuur

16.1. Voorzover de dienst bestaat uit het ontwikkelen van programmatuur zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing in aanvulling op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Deze  bijzondere bepalingen zijn een aanvulling op de algemene bepalingen.
16.2. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. Compri ICT zal programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de
door Contractant te verstrekken gegevens, voor de juistheid. Contractant staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de te verstrekken gegevens.
16.3. Compri ICT is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Contractant de
betreffende onvolkom enheden heeft weggenomen.
16.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verkrijgt Contractant het recht tot het gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voorzover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de  programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Contractant ter beschikking worden gesteld en is Contractant gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
16.5. Compri ICT zal de te ontwikkelen programmatuur aan Contractant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Compri ICT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
16.6. Indien een acceptatie schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien en door Compri ICT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Contractant niet toegestaan de  programmatuur voor productieve -of operationele doeleinden te gebruiken.
16.7. De programma zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen partijen geen acceptatietest is overeengekomen: bij aflevering, of indien en door Compri ICT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel,
b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel,
c. indien Compri ICT vóór het einde van de testperiode een testrapport als hierna te noemen ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 16.10 acceptatie niet in de weg staan.
d. in afwijking van voorgaande zal de programmatuur, indien Contractant daarvan voor het moment van acceptatie een gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig
geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
16.8. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt, dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Contractant Compri ICT hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
16.9. Indien bij de uitvoering van de overeengekomen acceptatietest blijkt, dat de programmatuur fouten bevat in die zin, dat de programmatuur niet voldoet aan de schriftelijk kenbaar gemaakte en  overeengekomen functionele specificaties, dan zal Contractant Compri ICT uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over haar fouten informeren. Compri ICT zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een
redelijke termijn te herstellen, waarbij Compri ICT gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
16.10. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet  wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Compri ICT
deze kleine fouten in het kader van een garantieregeling, indien toepasselijk, te herstellen. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat een niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of onderdeel  onverlet.

Artikel 17 – Levering, uitvoering, leverings- en uitvoeringsdatum, leverings- en uitvoeringstermijn.

17.1. Levering van Producten geschiedt af fabriek, tenzij anders aangegeven.
17.2. De (mondeling of schriftelijk) aangegeven of opgegeven leveringsdatum of –termijn of uitvoeringsdatum of –termijn geldt bij benadering en bindt Compri ICT niet. De verplichting tot levering of uitvoering kan in ieder geval worden opgeschort zolang Contractant nog enige verplichting jegens Compri ICT moet voldoen.
17.3. Wijziging of overschrijding van een (mondeling of schriftelijk) opgegeven of aangegeven leveringsdatum of –termijn of uitvoeringsdatum of –termijn, door welke oorzaak ook, geeft Contractant nooit het recht op vergoeding van enige schade (directe of indirecte, of hoe ook genaamd), ontbinding van het Contract of niet-nakoming of opschorting van enige voor Contractant uit het Contract voortvloeiende verplichting, tenzij die wijziging of overschrijding te wijten is aan de opzet of grove schuld van Compri ICT.
17.4. Contractant is verplicht de geleverde Producten terstond bij de levering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren. Contractant is verplicht Diensten, voor zover die eindigen door voltooiing, terstond na voltooiing op eventuele tekortkomingen te controleren.
17.5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen en/of tekortkomingen als in het vorige artikellid bedoeld die bij levering aanwezig zijn, dient Contractant op de leveringsbon, de factuur of de  vervoersdocumenten te (laten) vermelden, of in geval van Diensten binnen vijf werkdagen voorzover het gaat om Contractanten die geen Consumenten zijn en binnen twee maanden voorzover het gaat om
Contractanten die Consumenten zijn, na het voltooien van die diensten schriftelijk aan Compri ICT te melden, bij gebreke waarvan de Contractant geacht wordt hetgeen geleverd of verricht is ook te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames die nagaande niet meer door Compri ICT in behandeling genomen.
17.6. Bij vertraging of gebreke van afname van Producten is Contractant in verzuim. De door dit verzuim en veroorzaakte kosten en/of schade komen volledig voor rekening van Contractant, terwijl die Producten door Compri ICT in geval van vertraging of gebreke van afname ook voor rekening en risico van Compri ICT zullen worden opgeslagen.

Artikel 18 – Risico overgang en eigendomsvoorbehoud

18.1. Het risico van de Producten gaat over op Contractant op het moment van verzending.
18.2. De door Compri ICT aan Contractant geleverde Producten blijven eigendom van Compri ICT zolang Contractant de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren Producten niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Compri ICT op Contractant heeft wegens tekortschieten in een nakoming van met deze gesloten Contracten terzake van
geleverde of te leveren Producten.
18.3. Indien Contractant tekort komt in een nakoming van zijn verplichtingen uit het (de) met Compri ICT gesloten Contract(en) of indien Compri ICT goede gronden heeft te vrezen dat Contractant tekort zal schieten in het nakomen van zijn verplichtingen uit het Contract, is Compri ICT bevoegd de aan Contract geleverde Producten terug te nemen. Daartoe zal Contractant aan Compri ICT op eerste verzoek toegang verlenen tot de onderneming dan wel de locatie waar deze Producten zich bevinden. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder Contractant beslag wordt gelegd, indien Contractant surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, indien het faillissement van Contractant
wordt aangevraagd of uitgesproken of Contractant zijn eigen faillissement aanvraagt of indien contractant de toepassing vraagt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of indien Contractant enige betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft.
18.4. Indien derden pretenderen rechten te hebben ten aanzien van door Compri ICT aan Contractant geleverde doch nog niet betaalde Producten, dient Contractant Compri ICT binnen vierentwintig uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Compri ICT is in dat geval gerechtigd om de betreffende Producten bij Contractant weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan, zonder dat Compri ICT gehouden is tot betaling aan Contractant van enige vergoeding van schade die ontstaat als gevolg van het weg (laten) halen en terug nemen van die Producten.
18.5. Indien Contractant met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit het Contract of deze Algemene voorwaarden in verzuim is, is leverancier gerechtigd de Producten te allen tijde terug te nemen, waar deze zich ook moge bevinden, onverminderd het recht van Compri ICT op volledige schadevergoeding van Contractant wegens de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 19 – Tarieven

19.1 Op Contracten en overige betrekkingen tussen Compri ICT en de Contractant zijn de gebruikelijke door Compri ICT te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing, tenzij partijen anders zijn  overeengekomen. Informatie aangaande de toepasselijke tarieven wordt op verzoek door Compri ICT aan de Contractant toegezonden.
19.2 Indien de Contractant een aantal uren vrij gebruik van de Dienst is overeengekomen en dit aantal overschrijdt, brengt Compri ICT de Contractant hiervoor het geldende uurtarief in rekening. Hierbij wordt een gedeelte van een uur op een kwartier naar boven afgerond.
19.3 Indien de Contractant het aantal overeengekomen uren vrij gebruik van de Dienst in een kalendermaand niet volledig gebruikt, vervalt de aanspraak van de Contractant op die niet gebruikte vrije uren na afloop van de desbetreffende kalendermaand. Aan de Contractant komt geen vergoeding toe voor niet gebruikte vrije uren.
19.4 Indien een Contract in afwijking van artikel 25 ingaat in de loop van een kalendermaand, worden de vaste Contractskosten en het aantal overeengekomen uren vrij gebruik van de Dienst, zoals opgenomen in het Contact, pro rata (evenredig) berekend.
19.5 Compri ICT is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten jaarlijks aan te passen overeenkomstig de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS. De prijsverhoging volgens deze index levert geen grond op voor de Contractant om het Contract te beëindigen.
19.6 Compri ICT is daarnaast gerechtigd de prijzen te verhogen. Zij stelt de Contractant hiervan 30 dagen voor het intreden van de wijziging op de hoogte. Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.
19.7 Alle door Compri ICT gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en vervoerskosten tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.
19.8 De door de Contractant te betalen vergoedingen zien slechts op de door Compri ICT verstrekte Dienst en/of Product en zien dus bijvoorbeeld niet op enige door de Contractant te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Compri ICT of transport van informatie tussen het systeem van Compri ICT en de Contractant tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 20 -Betaling

20.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden door de Contractant aan Compri ICT verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de bank-of girorekening van de Contractant afgeschreven.
20.2 De Contractant is verplicht Compri ICT te machtigen een automatische incasso te kunnen uitvoeren. De Contractant is verplicht binnen 30 dagen na het sluiten van het Contract dan wel binnen 10 dagen na eerste schriftelijke verzoek van Compri ICT, alle daartoe benodigde correcte en volledige gegevens aan Compri ICT te verstrekken. Indien de machtigingskaart niet binnen de genoemde termijn is ontvangen, ontvangt de Contractant van Compri ICT een laatste sommatie. Indien niet binnen een termijn van vijf dagen na de laatste sommatie de Contractant gehoor heeft gegeven aan de sommatie, is Compri ICT gerechtigd zonder nadere aankondiging de Contractant af te sluiten en afgesloten te houden zolang de Contractant zijn verplichtingen niet na is gekomen. Deze afsluiting ontslaat de Contractant niet van zijn (betalings)verplichtingen jegens Compri ICT.
20.3 Indien de Contractant niet tijdig (via het automatische incasso) voor betaling heeft zorggedragen, sommeert Compri ICT hem alsnog voor de betaling zorg te dragen binnen een termijn van vijf dagen. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
20.4 Vanaf de datum van het verzuim is de Contractant over al hetgeen hij aan Compri ICT verschuldigd is, rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van de maand over de vervallen bedragen vanaf de vervaldatum tot en met de datum der algehele betaling. In het geval de wettelijke (handels)rente (tijdelijk) hoger mocht zijn dat de contractuele rente, is de wettelijke (handels)rente over die periode verschuldigd.
20.5 Is de Contractant in verzuim geraakt ten aanzien van de nakoming van één of meer verplichtingen uit hoofde van het Contract of deze Algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €200,-(exclusief BTW). Indien Compri ICT hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de Contractant vergoed te worden.
20.6 De door de Contractant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en (buitengerechtelijke) kosten en daarna in mindering op opeisbare facturen (de oudste eerst).
20.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compri ICT is het Contractant niet toegestaan enige schuld aan Compri ICT te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Compri ICT aan Contractant.
20.8 Compri ICT is gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek naar de Contractant te (doen) uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kan Compri ICT zekerheid verlangen. De Contractant heeft in dat geval recht op inzage van de uitkomsten van het kredietwaardigheidsonderzoek.
20.9 Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of de Contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, heeft Compri ICT het recht bij of op ieder moment na het aangaan van het Contract van Contractant (aanvullende) zekerheid te verlangen in de vorm van een bankgarantie of anderszins veilig te stellen dat Contractant zowel aan zijn betalings- als aan zijn overige verplichtingen zal voldoen. Het bedrag waarvoor zekerheid kan worden gevraagd zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Contractant over een periode van zes maanden aan Compri ICT verschuldigd zal zijn.
20.10 Indien de Contractant geen gehoor geeft aan het verzoek tot het stellen van financiële zekerheid, is Compri ICT gerechtigd zonder nadere aankondiging de Contractant af te sluiten en afgesloten te houden zolang de Contractant zijn verplichtingen niet na is gekomen. Deze afsluiting ontslaat de Contractant niet van zijn (betalings)verplichtingen uit het Contract.
20.11 De leden 7, 8 en 9 van dit artikel zijn niet van toepassing op de Contractant die als Consument het Contract heeft gesloten en de Dienst ook uitsluitend zodanig gebruikt.

Artikel 21 -Beveiliging & Persoonsgegevens

21.1 De door Contractant aan Compri ICT opgegeven (persoons)gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Compri ICT. Deze (persoons)gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het Contract en deze Algemene voorwaarden, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Contractant te verbeteren, klachtafhandeling en voor administratieve doeleinden. Contractant mag de (persoons)gegevens die Compri ICT over hem heeft verzameld
desgewenst inzien en laten corrigeren. Contractant heeft het recht Compri ICT te vragen daarvoor in aanmerking komende (persoons)gegevens van Contractant te verwijderen of af te schermen. Compri ICT zal dit op verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Compri ICT en het privacy belang van Contractant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Contractant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Contractant van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd. De (persoons)gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voorzover op grond van de relevante wetgeving betreffende bescherming van (persoons)gegevens vereist, toestemming van de Contractant voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om (persoons)gegevens te verstrekken. Compri ICT is verplicht haar medewerking te verlenen aan aftappen in opdracht van de daartoe wettelijk  bevoegde autoriteiten.
21.2 Compri ICT verplicht zich in te spannen de Dienst dermate te beveiligen dat de persoonsgegevens van de Contractant zoveel mogelijk zijn beschermd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
21.3 Indien de Contractant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Toegangscode, dient hij zulks onverwijld aan Compri ICT te melden, zowel telefonisch (bij de Service Desk) als schriftelijk.
21.4 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Compri ICT van de (persoons)gegevens kan de Contractant zich schriftelijk wenden tot Compri ICT ter attentie van de Service Desk.

Artikel 22 Reclames

22.1 Alle reclames terzake gebreken of tekortkomingen anders dan die waarop artikel 15 van deze Algemene voorwaarden zien, dienen voorzover het gaat om Contractanten die geen Consumenten zijn uiterlijk binnen vijf werkdagen en voorzover het gaat om Contractanten die Consumenten zijn binnen één maand na ontdekking van die gebreken of tekortkomingen of nadat deze ontdekt hadden kunnen zijn doch uiterlijk binnen drie maanden na levering van de Producten als bedoeld in artikel 17.1 danwel voor wat betreft de Diensten na de dag waarop met de uitvoering van de overeengekomen Diensten is begonnen, schriftelijk aan Compri ICT te worden gemeld onder opgave van het/de hoe genaamd gebrekkige Product/Producten of Dienst/Diensten, een deugdelijke beschrijving van het gebrek en het betreffende factuurnummer. Wanneer Contractant reclameert over de (hoogte van een) factuur, dan is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, waarbij geldt dat Contractant alsdan gehouden is aan  Compri ICT duidelijk te specificeren welk bezwaar of welke bezwaren hij heeft met betrekking tot de factuur waarover hij reclameert. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Contractant geacht het/de geleverde Product/Producten of de verrichte Dienst/Diensten respectievelijk de factuur of facturen te hebben goedgekeurd. Alsdan waar reclames niet meer door Compri ICT in behandeling genomen en vervalt elke aanspraak van Contractant jegens Compri ICT terzake. Eventuele tekorten en/of beschadigingen en/of tekortkomingen als in het vorige artikellid bedoeld die bij levering aanwezig zijn, dient Contractant op de leveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, of in geval van Diensten binnen vijf werkdagen voorzover het gaat om Contractanten die geen Consumenten zijn en binnen één kalendermaand voorzover het gaat om Contractanten die Consumenten zijn, na het voltooien van die diensten schriftelijk aan Compri ICT te melden, bij gebreke waarvan de Contractant geacht wordt hetgeen geleverd of verricht is ook te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames die nagaande niet meer door Compri ICT in behandeling genomen.
22.2 Nadat een reclame Compri ICT overeenkomstig het vorige artikellid of artikel 15 heeft bereikt, zal Compri ICT een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Contractant dient toe te staan dat Compri ICT, diens werknemers of in haar opdracht handelende derden, de betreffende Producten of Diensten onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek beslist Compri ICT of de klacht gegrond is. Indien Compri ICT constateert dat de klacht gegrond is, zal Compri ICT of wel de Producten vervangen door producten zonder gebreken, waarbij de gebrekkige Producten aan Compri ICT worden geretourneerd, of wel de Producten herstellen, waarbij Contractant zijn volledige medewerking dient te verlenen, of wel de Diensten opnieuw verrichten, of tekortkomingen in de Diensten te herstellen, of wel het Contract ontbinden tegen terugbetaling van de betaalde prijs, mits Contractant ook in dat geval de geleverde Producten aan Compri ICT retourneert.
22.3 Reclame geeft Contractant nimmer het recht enige betaling op te schorten, schadevergoeding te vorderen, het Contract te ontbinden of te doen ontbinden, of zich ten aanzien van enige vordering op verrekening te beroepen.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid

23.1 Compri ICT is (indien zij niet met opzet of met grove schuld heeft gehandeld jegens de Contractant) in het kader van of verband houdende met de totstandkoming en /of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
Compri ICT is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, en uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit hoofde van het Contract en/of deze Algemene voorwaarden, tenzij die betreffende schade is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Compri ICT en/of haar leidinggevend personeel en behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald. Met name is Compri ICT niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot de Dienst of het Internet via Compri ICT of derden,
gebrek in de beveiliging van de door de Contractant opgeslagen informatie met gebruikmaking van de Diensten van Compri ICT, handelingen van andere Contractanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, aanmeld-of login procedures, account en emailadres.
23.2 Compri ICT is (indien zij niet met opzet of met grove schuld heeft gehandeld jegens de Contractant) uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade (zoals hieronder beschreven) die de Contractant lijdt als gevolg van een aan Compri ICT toerekenbare tekortkoming tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Compri ICT gedurende een periode van 3 (drie) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de Contractant zulks met een maximum van € 15.000,00 (vijftienduizend euro).
23.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
23.4 De totale aansprakelijkheid van Compri ICT (indien zij niet met opzet of met grove schuld heeft gehandeld jegens de Contractant) voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat (inclusief een eventueel voor rekening van Compri ICT blijvend eigen risico) door de verzekeraar van Compri ICT zal worden uitgekeerd wegens de aansprakelijkheid. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt voor wat betreft de
aansprakelijkheid van Compri ICT als één gebeurtenis.
23.5 Iedere aansprakelijkheid van Compri ICT (indien zij niet met opzet of met grove schuld heeft gehandeld jegens de Contractant) voor gevolgschade of enige andere schade dan directe schade zoals omschreven in de artikelen 23.2 en 23.3 van deze Algemene voorwaarden, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: winstderving, gemiste besparingen; verliezen; kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade; en vermissing, verwisseling of beschadiging van (elektronische) gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.
23.6 Aansprakelijkheid van Compri ICT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien Contractant onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Contractant Compri ICT een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Compri ICT ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Compri ICT in staat is adequaat te reageren.
23.7 De Contractant is jegens Compri ICT aansprakelijk voor alle schade en kosten uit hoofde of verband houdende met van enige (toerekenbare) tekortkoming en /of onrechtmatige daad van de Contractant. Onder deze schade valt tevens schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van de Voorzieningen evenals schade ten gevolge van de aantasting van de goede naam van Compri ICT of een van haar medewerkers.
23.8 Beschadiging zoals bedoeld in artikel 23.7 van deze Algemene voorwaarden omvat mede slijtage die is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldige behandeling van de Voorzieningen door de Contractant.
23.9 De Contractant vrijwaart Compri ICT en Contractant zal Compri ICT schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden terzake van schade (direct of indirecte, of hoe ook genaamd, dus inclusief schade verband houdende met productaansprakelijkheid) voortvloeiende uit welke oorzaak ook, aan de zijde van de betrokken derde of derden opgekomen in verband met of voortvloeiende uit het Contract en de in het kader daarvan geleverde producten en/of diensten.
23.10 Compri ICT is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de Contractant door middel van de Dienst beschikbaar gestelde informatie c.q. content. Contractant vrijwaart Compri ICT tegen aanspraken van derden ter zake deze.
23.11 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Compri ICT jegens derden, die veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de Contractant, zullen steeds voor rekening en risico van de Contractant zijn.
23.12 Compri ICT kan Contractant die geen Consument is verplichten producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, volledig binnen een door Compri ICT te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (“recall”). De kosten verbonden aan een dergelijke recall-actie komen voor rekening van Compri ICT.

 

Artikel 24 – Overmacht

24.1 Compri ICT is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
24.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Compri ICT onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van het Contract redelijkerwijs door Contractant niet meer van Compri ICT kan worden verlangd, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden, boycotacties, “Aanvallen” op het Netwerk door hackers of andere individuen waardoor het Netwerk overbelast raakt of er beschermingsmaatregelen getroffen dienen te worden, vertraging (in de levering) of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Compri ICT op
8 enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), storingen op het Netwerk van derden, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit, uitval en storingen in de communicatieverbindingen of apparatuur van derden die diensten aan Compri ICT leveren en andere storingen die buiten de macht van Compri ICT liggen. Tevens wordt onder overmacht verstaan uitval van en storingen in het Netwerk of de apparatuur van Compri ICT, evenals arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Compri ICT.
24.3 Wanneer Compri ICT voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen tengevolge van een overmacht situatie, zijn zowel Compri ICT als de Contractant bevoegd het Contract door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen.

Artikel 25 -Duur en beëindiging

Tenzij een van de bijzondere bepalingen terzake duur en beëindiging van een Contract, zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden van toepassing is, geldt hetgeen is bepaald in de artikelen 25.1 en 25.2 van deze Algemene voorwaarden. De bepalingen 25.3 tot en met 25.6 zijn op alle Contracten van toepassing.
25.1 Een Contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een Contract gaat in vanaf de eerste dag van de volgende volle kalendermaand.
25.2 Een gratis Contract kan, indien drie maanden geen gebruik wordt gemaakt van de dienst, zonder nadere kennisgeving door Compri ICT worden afgesloten.
25.3 Contracten aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen door elk der partijen schriftelijk, doch uitsluitend per post of per fax, ondertekend door (een) daartoe bevoegd perso(o)n(en), met opgaaf van reden, worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
25.4 Een Contract, aangegaan voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar), kan door de Contractant tegen het einde van de Contractstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van een maand schriftelijk worden opgezegd, bij gebreke waarvan het Contract telkens automatisch één jaar wordt verlengd. Indien Compri ICT het Contract niet wil verlengen deelt zij dit aan de Contractant schriftelijk mee. Het Contract eindigt dan tegen het einde van de Contractstermijn, dan wel binnen één maand na mededeling.
25.5 Compri ICT is gerechtigd het Contract met onmiddellijke ingang (buiten rechte) te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Contractant één of meer van zijn verplichtingen jegens Compri ICT niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt en daarmee ook in verzuim is.
25.6 Compri ICT is gerechtigd het Contract en andere overeenkomsten met Contractant zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Contractant surseance van betaling vraagt of wordt verleend, indien Contractant zijn faillissement aanvraagt, het faillissement van Contractant wordt aangevraagd of uitgesproken, onder Contractant beslag wordt gelegd, de Contractant onder curatele is gesteld, de Contractant onder bewind is gesteld, de Contractant in aanmerking is gekomen voor een schuldsaneringsregeling of om toepassing van een schuldsaneringsregeling heeft gevraagd, indien  Contractant komt te overlijden, of indien Contractant geen Consument is overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan.
25.7 Compri ICT zal geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd zijn jegens Contractant voor schade die Contractant (beweerdelijk) lijdt ten gevolge van beëindiging of ontbinding van dit Contract of eventuele andere contracten, ongeacht op welke grond de beëindiging c.q. ontbinding plaats vindt.
25.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 25.6 heeft Compri ICT, indien een van de daar genoemde gevallen zich voor doet of indien Compri ICT redelijkerwijs mag verwachten dat Contractant zal tekortkomen in de nakoming van het Contract, ook het recht:
(a) van Contractant voor lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering of uitvoering, dan wel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te
vorderen; en/of
(b) haar verplichtingen uit enige overeenkomst met Contractant of uit deze Algemene voorwaarden op te schorten, onverminderd het recht van Compri ICT gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling
te vorderen;
(c) zonder rechterlijke tussenkomst betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor zover die overeenkomst nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;
(d) zonder rechterlijke tussenkomst alle met Contractant gesloten overeenkomsten ten aanzien waarvan Contractant niet in gebreke is, geheel of gedeeltelijk, voor zover nog niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
25.9 Dit artikel 25.8 geldt uitsluitend ten aanzien van Contractanten die geen Consumenten zijn.

Artikel 26 -Verval vorderingen

Alle rechtsvorderingen van de Contractant jegens Compri ICT, aanspraken  op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.

Artikel 27 – Slotbepalingen

27.1 Medewerkers van Compri ICT kunnen Compri ICT niet binden, indien de gemaakte afspraken niet schriftelijk door de terzake bevoegde vertegenwoordiger(s) van Compri ICT worden bevestigd.
27.2 De Contractant is niet gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Compri ICT, enige rechten en plichten ingevolge deze Algemene voorwaarden en het Contract over te dragen.
27.3 Indien een bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit het Contract nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen uit de Algemene voorwaarden of het Contract aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Indien partijen hier onderling niet uitkomen is de rechter waar het geschil aanhangig is of aanhangig kan worden gemaakt bevoegd de bepaling om te zetten naar een bepaling waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
27.4 De Contractant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Compri ICT, onder vermelding van de ingangsdatum van de wijziging. In geval Compri ICT zich tot de Contractant heeft te wenden, mag Compri ICT het door de Contractant opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat Compri ICT een nieuw adres schriftelijk wordt medegedeeld.
27.5 In geval van een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, of een definitief faillissement, surséance van betaling of schuldsanering van de Contractant, stelt deze Compri ICT daarvan terstond schriftelijk op de hoogte.
27.6 Op betrekkingen tussen de Contractant en Compri ICT is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Contractant en Compri ICT uit hoofde van enig Contract en/of Algemene voorwaarden of die daarmee verband houden, worden aanhangig gemaakt bij de Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Compri ICT is gevestigd, dan wel bij de bevoegde rechter indien Contractant
een Consument is, doch niet dan nadat de ICT-mediation procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
27.7 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken (“CISG”) is uitdrukkelijk uitgesloten.
Aldus opgemaakt te Coevorden, mei 2012